A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara hagyományosan több területen végez a katolikus teológia egyes ágain belül alap és részkutatásokat. Ezek közül kiemelkedik a szentírástudomány, a 20. századi és kortárs dogmatika, a patrisztika, a magyar egyháztörténelem, a keresztény bölcselet, és a kánonjog egyes részterületeinek tárgykörébe tartozó kutatómunka, amely szorosan kötődik a Vallástudományi Doktori Iskola keretében végzett tudományos műhelymunkához és témakiírásokhoz.

 

A Hittudományi Kar szervezett kutatási programjai:

 

  • Pentateuchus Kutatási Program

Az ószövetségi szentírástudomány tanszéken folyó kutatási projekt a mózesi könyvek keletkezési problémáját és az ún. Pentateuchus-kérdést vizsgálja, sajátos hangsúlyt helyezve a bibliai őstörténet és a pátriárkai történetek elemzésére. A kutatási programban a modern ószövetségi biblikus kutatás legújabb eredményei felhasználásával, az irodalom- és hagyománytörténet, valamint a szövegkritika eszközeivel kerülnek elemzésre az eredeti források, a történelem-, régészet- és vallástudomány által feltárt tények naprakész beépítésével.

Programvezető: Dr. Rózsa Huba

 

  • Egyháztörténeti Kutatócsoport

Az Egyháztörténet Kutatócsoport elsősorban a közép és koraújkori magyar egyháztörténelem eddig még kevéssé kutatott forrás és intézménytörténeti kérdéseinek feltárásával és közzétételével foglalkozik, valamint a magyar egyháztörténelem tudománya korábbi művelőinek tudományos munkáját igyekszik szisztematikusan összegezni. A kutatási program eredményeként született meg a Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nuncupatae könyvsorozat és alsorozatai.

Programvezető: Dr. Török József

 

 

A Kánonjogi Posztgraduális Intézet kutatási programjai:

  • A középkori kánonjogi gyűjtemények szövegfejlődése (kutatási program)/ Textual Development of Medieval Canon Law Collections (Research Program)

A program egyfelől a 8-12. századi kánonjogi források kritikai értékelését, bemutatását, a „fontes formales" feltárását és kritikai hozzáférhetőségét törekszik lehetővé tenni, modern digitális eszközökkel. Ehhez mind a már meglévő diplomatikai, ill. régi kritikai kiadások értékelését és összehasonlító szövegkritikai vizsgálatát végezzük el; valamint elemezzük a még pusztán kéziratos középkori állomány kodikológiai, paleográfiai és szövegkritikai adatait. Másfelől, az eredeti szövegtanúk elemzésének az eredményei alapján vizsgáljuk, és szisztematikusan rendszerezzük a középkori egyházi intézmények működésére vonatkozó kánonjogtörténeti adatokat, különös tekintettel a kánonjogi kollekciók plébániai, bírósági, székesegyházi, káptalani iskolai és egyetemi használatára. A programot az OTKA K 73574-es (2008-2011) és a K 106300-es (2012-2016) számú projektje alapozta meg; valamint az Instituto de Derecho Europeo Clásico (Madrid - Róma) és Fundación Derecho y Europa (Madrid - Coruña) támogatása. A kutatási program a PPKE HTK Kánonjogi Tanszéke keretében 2013-tól együttműködik az International Canon Law History Research Centerrel (Budapest).
A kutatási program tagja:

Programvezető / Program-leader: Dr. Szuromi Szabolcs DSc. (PPKE HTK, egyetemi tanár, tanszékvezető; az International Canon Law History Research Center igazgatója)
Kutatók / Researcher:
Dr. Erdő Péter DSc. (az MTA rendes tagja) [2008-tól]
Dr. Körmendy Kinga CSc. (az MTA Könyvtára Kézirattárának nyugállományú munkatársa) [2008-2016; 2020-tól]
Dr. Jose Miguel Viejo-Ximénez (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) [2013-tól]
Marcos Torres (társult tag, International Canon Law History Research Center, Budapest) [2019-től]

 

  • Ius commune Europae (kutatási program/Research Program)

A program egyedülállóan illeszkedik a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen folyó tudományos, oktató és kutató tevékenységbe, különösen a Hittudományi Doktori Iskola Kánonjogi Programjában folyó PhD képzésbe. A „ius commune" kortárs jelentése két kiemelkedő és egymásra épülő témát ölel fel. Az első a középkori „ius commune", amely magában foglalta a római jogot, a kánonjogot és a longobárd hűbérjogot - vagy más néven feudális jogot. A második, az európai integráció által igényelt jogharmonizáció, különösen a szerződések, a szerződéseken kívüli felelősség, és a tulajdonjog szabályozásának a területe. A modern értelemben vett „ius commune Europae" szorosan kötődik a klasszikus jelentéssel rendelkező középkori „ius commune"-hoz. Így amennyiben mértékadó módon kívánunk reflektálni a modern „ius commune Europae" kérdéseire és a megoldandó - mind jogtechnikailag, mind jogalkotásilag, mind pedig jogalkalmazásilag - problémákra, akkor elengedhetetlen a középkori eredeti források beható vizsgálata. A program külön hangsúlyt helyez a középkori jogforrások hozzáférhetővé tételére, modern digitális eszközökkel. A programot az OTKA K 48584-es számú (2005-2008) projektje alapozta meg, valamint az Instituto de Derecho Europeo Clásico (Madrid - Róma) és Fundación Derecho y Europa (Madrid - Coruña) támogatása. A kutatási program a PPKE HTK Kánonjogi Tanszéke keretében 2013-tól együttműködik az International Canon Law History Research Centerrel (Budapest).
A kutatási program tagja:

Programvezető / Program-leader: Dr. Szuromi Szabolcs DSc. [2005-től]
Kutatók / Researcher:
Dr. Erdő Péter DSc. (az MTA rendes tagja) [2005-től]
Dr. Körmendy Kinga CSc. (az MTA Könyvtára Kézirattárának nyugállományú munkatársa) [2005-2008; 2020-tól]
Dr. Ferenczy Rita (Toulouse) [2005-2008; 2020-tól]
Dr. Matteo Carnì (LUMSA, Róma) [2020-2021]